Likepersonarbeid

atrop-bilde-5-e1517108032939

Likepersonarbeid betyr overføring av personlig erfaring fra en person med et problem, til en annen med noe av det samme problemet. En likeperson er ikke en fagperson eller saksbehandler, men en som vet ”hvor skoen trykker”.

Frivillige organisasjoner representerer en betydelig ressurs i norsk samfunnsliv, også i forhold til samfunnsområder der det offentlige har påtatt seg ansvar, og der ansvaret er reflektert gjennom tjenester som ytes til befolkningen og forankret gjennom lovverk.

I samhandlingsreformen gis det stor oppmerksomhet til kommunenes rolle, både deres rolle i forebyggende arbeid og med tiltak som skal bidra til at pasienter og brukere mestrer sine livssituasjoner. Innenfor flere av disse områder vil ett godt og kreativt skapende samarbeid med frivillige organisasjoner kunne bidra til bedre realisering av de helsepolitiske målene.

I en del tilfeller er det også naturlig å vurdere om frivillige organisasjoner, ut fra deres fleksibilitet og nærhet til brukerne, bør ivareta visse tjenesteytende oppgaver. Dette står i samhandlingsreformen.

At frivillighet har en verdi i seg selv gjennom medmenneskelighet, engasjement og sosialt ansvar har vært en kjensgjerning i mange år. Når regjeringen vektlegger viktigheten av at organisasjonene kan og bør bidra til å videreutvikle likemannsarbeid/relasjonsarbeid som metode, er vi på rett vei i samhandlingsstrategien.

Likepersonarbeid - hva er det egentlig?

Mange mennesker som er i en vanskelig situasjon i livet opplever det som en stor hjelp å kunne snakke med andre som har vært gjennom noe av det samme. Man er ikke alene om tanker, følelser og bekymringer, og man vet at den man snakker med har følt på kroppen hva de snakker om.

Likepersonarbeid er organisert kontakt mellom to eller flere personer med mest mulig likhet i livssituasjon.

Eksempel på likepersonarbeid kan være:

  • en aktiv rusavhengig som får støtte og hjelp fra en som tidligere har vært rusavhengig
  • et menneske som er offer for mobbing og diskriminering møter enn annen som har vært utsatt for det samme
  • en incestutsatt som får oppbakking fra en annen incestutsatt
  • en med innvandrerbakgrunn som sliter i det sosiale rom, møter en annen med innvandrerbakgrunn
  • en familie som sliter med barneoppdragelse m.m, som får støtte og hjelp fra en annen familie/familiemedlem

Likepersonarbeid betyr overføring av personlig erfaring fra en person med et problem, til en annen med noe av det samme problemet. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer bearbeidet erfaring enn de som mottar hjelp. Erfaringene kan dreie seg om hvordan det er å leve med sitt problem, hvordan komme seg “ut av det”, hva som kan gjøre hverdagen enklere i vanskelige perioder og lignende.

En likeperson er ikke en fagperson eller saksbehandler, men en som vet ”hvor skoen trykker”.

Likepersonarbeid skal bidra til:

  • bevisstgjøring på egen livssituasjon
  • å tilpasse seg sin nye livssituasjon
  • få økt kunnskap om hvordan man skal holde seg rusfri eller vekk fra skadelige miljøer
  • få økt kunnskap om de mulighetene man har
  • bidra til å skape nye nettverk og ha god kjennskap til relasjonsarbeid

Om likeverd

Jacob Levy Moreno, lege og psykiater møtte Sigmund Freud en gang enda de bare hadde bodd ett kvartal fra hverandre. De møttes i auditoriet og Freud stanset Moreno og spurte hvem han var. ”Vel”, svarte Moreno, ”jeg begynner der hvor De slutter. De møter menneskene i en kunstig kontorsituasjon. Jeg møter dem i gatene og i hjemmet, i deres naturlige omgivelser. De analyserer deres drømmer. Jeg gir dem mot til å drømme igjen”, (Røine, Psykodrama, s.21)

Vi ønsker å fjerne skille mellom erfaring og fag og møte hverandre som mennesker – med likeverd, uten status og rang. Vi har en bred og allsidig kompetanse på å sette likemannsarbeid i system, og tilbyr kvalitetssikre likemannstjeneste til kommuner, barnevern, NAV, DPSer og institusjoner.

Vi stiller krav til at våre likemenn må være minimum 25 år og ha et distansert og bearbeidet forhold til egne utfordringer. De må også ha gjennomgått likemannsopplæring og forplikte seg til månedlig veiledning.

Lyst til å delta på kurs i brukermedvirkning og likepersonarbeid? Ta kontakt på epost: post@atrop.no for ytterligere informasjon om når neste kurs starter opp.