Vedtekter

§ 1. ORGANISASJONENS NAVN

Organisasjonens navn er: Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter

Kan forkortes til ATROP

§ 2. VERDISYN

ATROP er en selvstendig, trosmessig og politisk nøytral organisasjon. ATROP består av medlemmer, støttemedlemmer, administrasjon, styre, frivillige og ansatte.

§ 3. FORMÅL & MÅLGRUPPE

 1. 1.ATROP er en bruker – og pårørende organisasjon for enkeltmennesker (barn, unge og voksne) og familier som har erfart
 • seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/ krenkelser
 • er pårørende, rusavhengig og /eller sliter med psykisk ”uhelse”
 1. 2. ATROP har som formål (kjernevirksomhet) å være et lavterskel- og etterverntilbud og tilføre brukergruppene støtte og veiledning. ATROP skal gjennom innom-stikk, samtaler, rådgivning, tema- og brukerkvelder, likepersonsarbeidbrukermedvirkning og ulike aktiviteter bidra til at brukerne finner sitt egenverd ved hjelp til selvhjelp og ved oppmuntring til aktiv bruk av erfaringskompetansen.
 2. 3. ATROP har som formål(kjernevirksomhet) å bidra med erfaringskompetanse, fag- og brukerkunnskap på individ, tjeneste og systemnivå og arbeide for et godt og nært samarbeid med både statlige, regionale og kommunale aktører. Hensikten er å bidra med positive endringer og styrke rettigheter for brukergruppene og deres familier, og derav fremme recovery og et likeverdig tredelt kunnskapsgrunnlag.  
 3. 4. ATROP har som formål(kjernevirksomhet) å drive forebyggende arbeid for barn og unge ved å tilrettelegge for støtte, aktiviteter og turer for risikoutsatte barn, ungdom og deres familie.  Tidlig intervensjon og forebyggende arbeid er et fellesansvar.
 4. 5. ATROP har som formål (kjernevirksomhet) å tilrettelegge for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet gjennom å tilby lavterskel arbeidstrening hvor siktemål er forberedelser til studier eller integrering i ordinært arbeidsliv
 5.  6.ATROP skal være et støtteterapeutisk tilbud for brukergruppene hvor alternative behandlingsmetoder som NADA øre akupunktur, Psykodrama, Gestalt og annen relevant relasjonskompetanse kan benyttes som supplement til det offentlige.

§ 4. SAMFUNNSANSVAR

ATROP skal bidra til å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler stigmatiserende holdninger og truer eksistensielle verdigrunnlag overfor målgruppene. Dette skal skje gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning, veiledning, representasjoner, bruk av media og gjennom holdningsendringer via brukerne på ATROP.

§ 5. ORGANISASJONSFORM og ORGANISERING AV AVDELINGER

5.1 ATROP er en medlemsorganisasjon. ATROP er et selvstendig rettssubjekt. At den er selvstendig rettssubjekt innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

5.2 Drift

Driften skal primært søkes dekket gjennom offentlige drift- og prosjektmidler. Sekundært skal driften finansieres gjennom medlemskontingent, støttemedlemskap, egenbetalinger, private aktører og næringslivet. Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter og dens fylkesavdelinger skal sikre og ivareta ett ideelt, ikke kommersielt formål.

5.3 Avdelinger                                                                                  

Personer som ønsker å arbeide aktivt for ATROP i sitt nærmiljø kan opprette fylkesavdelinger i samarbeid med daglig leder. Alle avdelinger skal være underlagt styret. Avdelingene har et selvstendig ansvar for å søke lokale og regionale midler. Alle søknader om midler skal godkjennes av daglig leder. 

Fylkesavdelinger forplikter seg til å arbeide i overenstemmelse med ATROPs vedtekter og skal ha som mål å fremme støtte og veiledning til brukergruppene, brukermedvirkning og likepersonsarbeid. Styret v/daglig leder har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger. Daglig leder skal følge opp fylkesavdelingene, og er deres rådgivere når det er behov for det. Daglig leder har hovedansvar for organisasjonens økonomi, og alle innsøkte midler skal overføres organisasjonens driftskonto. Daglig leder er ansvarlig for alle midler som er disponible på hovedkontoen og at disse disponeres etter ATROPs vedtekter.

§ 6. ÅRSMØTE

6.1 Årsmøte
Årsmøte er organisasjonens høyeste organ og holdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling skjer med minimum 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende 3 uker før årsmøte. Sakslisten og årsmøte papirer skal sendes medlemmene pr epost senest 2 uker før årsmøte og skal inneholde følgende punkter:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste
2.   Årsmelding

3.   Årsregnskap med revisjonsrapport

4.   Innkomne saker
5.   Handlingsplan

6.   Valg av valgkomite
7.   Fastsettelse av kontingenter

8.   Budsjett
9.   Valg av styret i h t § 8

Årsmøte er åpent for allmennheten. Organisasjonens medlemmer som fyller kriteriene i § 9.1 medlemskap og styret har tale–, forslags– og stemmerett på årsmøtet. Vedtak fattes på årsmøte med simpelt flertall. Avtale med registrert regnskapsfører /stats autorisert revisor skal følge det til enhver tid gjeldende lovverk. 

6.2 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 2/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, og med minst 5 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 7. STYRET

Styret er organisasjonens øverste organ mellom årsmøtene. Styret skal bestå av:

* Styreleder

* Nestleder

* Tre styremedlemmer (en av disse skal være ansattes representant)

* En vararepresentant


Styret skal arbeider etter handlingsplan og budsjett vedtatt av årsmøte. Styreleder har dobbeltstemme på styremøter. Varemedlem har forslag og talerett, men ikke stemmerett. Minimum 2/3 av styrerepresentantene må være tilstede for at et vedtak kan anses å være gyldig. De ansatte velger sin representant til styret, øvrige styremedlemmer velges av årsmøte. Ansattes representant kan ikke være daglig leder. Daglig leder er sekretær for styret og har møteplikt, forslagsrett og talerett på styremøtene, men ikke stemmerett. Styret ansetter daglig leder. Styreleder er daglig leders nærmeste overordnede. Styreleder er pliktig til å inneha obligatorisk HMS kurs. Daglig leder har det daglige ansvaret for organisasjonen, inkl. det hovedfaglige, økonomiske og administrative ansvaret. Det er etablert instruks for daglig leder stillingen.

Styret skal videre:

 • Føre kontroll med organisasjonens virke og økonomi, og i henhold til gjeldende lover og forskrifter
 • Godkjenne årsberetning og årsregnskap.
 • Påse at organisasjonen drives i henhold til vedtektene.
 • Arbeide strategisk for å ivareta ATROPs formål.
 • Styret kan ved enstemmig vedtak oppta mindre lån på ATROPs vegne, og sørge for at driften drives forsvarlig med evt. låneopptak i perioder hvor dette kreves.

§ 8. VALG

Valgkomite i ATROP skal bestå av 3 personer hvorav en velges som leder. Styret foreslår sammensetning av valgkomite som velges på årsmøte for 2 år av gangen. Valgkomiteens oppgave er å arbeide for å finne og innstille kandidater til ATROPs styre jf. § 7 styret.

Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med sakspapirer jf. § 6 årsmøte. Forslag til styrerepresentanter skal fremmes av valgkomiteens senest innen 5 uker før årsmøte.

Årsmøte velger:

 1. Styreleder for to år (oddetallsår 1)
 2. Nestleder for to år (partallsår 2)
 3. Et styremedlem for to år (oddetallsår 1)
 4. Et styremedlem for to år (partallsår 2)
 5. Et styremedlem(brukerep) for ett år
 6. En vara for to år (partallsår 2)

§ 9. MEDLEMSKAP

9.1 Medlemskap

Fullt medlemskap i ATROP innebærer at:

 • Man har aktivt meldt seg inn og har fått bekreftelse på dette av daglig leder.
 • Man har bakgrunn fra et hjem eller familie med vold, seksuelle overgrep, psykisk uhelse, rus eller er pårørende til en av disse gruppene.
 • Man er ansatt eller frivillig i ATROP.
 • Støtter formålet til organisasjonen.

9.2 Støttemedlemskap

Alle kan melde seg inn i ATROP som støttemedlem.

Fullverdig medlemmer har tale og stemmerett. Støttemedlemmer, har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

§ 10.KONTINGENT

Kontingenten for fullverdig medlemskap fastsettes av årsmøtet og gjelder fra 1/1 til 31/12.  Medlemskontingent må være innbetalt før stemmeretten inntrer på årsmøte.

§ 11. MISTILLIT TIL STYREMEDLEMER

Styret kan ekskludere styreleder, nestleder eller et annet medlem som arbeider til skade for organisasjonen eller på annet måte alvorlig misligholder sitt verv/medlemskap. Mistillit kan fremmes av styremedlemmer, ansatte og medlemmer. Ved uklarhet om håndtering av slike saker i styret skal ekstern hjelp innhentes. Medlemmet skal motta skriftlig varsel før ekskludering.

§ 12. MEDARBEIDERE

Daglig leder foretar øvrige ansettelser sammen med et ansettelsesutvalg. Minimum 1/3 av de ansatte skal ha erfaringskompetanse og de øvrige skal ha fagutdannelse. Medarbeidere må forplikte seg til ekstern veiledning minimum 4 ganger pr år.

§ 13. TAUSHETSPLIKT

Alle som er tilknyttet ATROP er underlagt forvaltningsloven § 13. (taushetsplikt). Uavhengig av taushetsplikten har ansatte meldeplikt til barnevernstjenesten og avvergeplikt til politiet om vi gjøres kjent med overgrep mot barn.

§ 14. OPPLØSNING & VEDTAKSENDRING
Oppløsning, omdanning og endring av organisasjonens vedtekter kan kun foretas av årsmøte ved 2/3 flertall. Ved oppløsning skal organisasjonens eiendeler overleveres til liknende formål.