Vedtekter

§ 1 ORGANISASJONENS NAVN

1.1 Organisasjonens navn er: Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter
Kan forkortes til ATROP Senteret

§ 2. VERDISYN

2.1 Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er en trosmessig og politisk nøytral organisasjon.

§ 3. FORMÅL & MÅLGRUPPE

3.1 ATROP Senteret er et lavterskeltilbud og et etterverntilbud for enkeltmennesker(barn, unge og voksne) og familier som har erfart
seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/ krenkelser
er pårørende, rusavhengig og /eller sliter med psykisk ”uhelse”, inkl. familier med minoritetsbakgrunn og nedsatt funkjsonsnivå

3.2 ATROP Senteret sitt hovedformål er å gi brukergruppene støtte og veiledning. ATROP Senteret skal gjennom åpent hus, samtaler, rådgivning, likemannsarbeid, temakvelder og ulike aktiviteter bidra til at brukerne finner sitt egenverd ved hjelp til selvhjelp og ved oppmuntring til aktiv bruk av erfaringskompetansen.

3.3 ATROP Senteret skal også være et støtteterapeutisk tilbud for brukergruppene hvor alternative behandlingsmetoder som NADA øre akupunktur, Psykodrama, Gestalt og annen relevant relasjonskompetanse kan benyttes som supplement til det offentlige.

3.4 ATROP Senteret skal drive forebyggende arbeid for barn og unge ved å tilrettelegge for støtte, aktiviteter og turer for risikoutsatte barn, ungdom og deres familie. Tidlig intervensjon og forebyggende arbeid er et fellesansvar. Organisasjonen ATROP skal bistå helseforetak, kommuner, barnevern og andre aktører med erfaringsoverføringer som kan medføre positive endringer for brukergruppene og deres familier, og på en slik måte at de blir hørt, møtt og forstått.

3.5 Tilrettelegge for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet gjennom å tilby lavterskel arbeidstrening hvor siktemål er forberedelser til studier eller integrering i ordinært arbeidsliv

§ 4 SAMFUNNSANSVAR & AVDELINGER

4.1 ATROP Senteret skal bidra til å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler stigmatiserende holdninger og truer eksistensielle verdigrunnlag overfor målgruppene. Dette skal skje gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning, veiledning, representasjoner, bruk av media og gjennom holdningsendringer via brukerne på ATROP Senteret. ATROP Senteret baserer sin virksomhet på offentlige tilskudd, legater, egenbetalinger, medlemskontingent og sponsoravtaler.

4.2 Organisasjonen ATROP er en landsdekkende bruker og medlemsorganisasjon. ATROP Senter kan organisere og drive regionale avdelinger. Styret i ATROP Senteret bestemmer opprettelsen av avdelinger, og bestemmer hvordan disse skal organiseres og ledes. Alle ATROP Senterets avdelinger forplikter seg til å arbeide i overenstemmelse med ATROP Senterets vedtekter og ha som mål å fremme støtte til brukergruppene, brukermedvirkning og likemannsarbeid. Styret v/daglig leder har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger.

§ 5. ORGANISERING OG DRIFT

5. 1 Organisering
Årsmøte er organisasjonens høyeste organ og holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling skjer med minimum 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende 3 uker før årsmøte. Sakslisten og årsmøte papirer skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøte og skal inneholde følgende punkter:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Årsmelding

5.2 Tillitsvalgte
Tillitsvalgte må være medlem av organisasjonen og kan velges blant medlemmer eller ansatte. Tillitsvalgte som påføres utgifter ved eksempelvis lange reiser, tapt arbeidsfortjeneste eller annet kan få dette refundert etter egne satser.

5.3 Taushetsplikt
Alle som er tilknyttet ATROP Senteret er underlagt forvaltningsloven § 13. (taushetsplikt). Uavhengig av taushetsplikten har ansatte meldeplikt til barnevernstjenesten og avvergeplikt til politiet om vi gjøres kjent med overgrep mot barn.

§ 6. STYRET

Styret skal bestå av:
* Styreleder
* Nestleder
* To styremedlemmer(fra brukergruppene)
* En varerepresentant

Årsmøte er åpent for allmennheten. Stemmerett har kun de som er registrert som medlem uavhengig om de er private eller offentlige personer. Styret arbeider etter handlingsplan og budsjett vedtatt av årsmøte. Styreleder har dobbeltstemme på styremøter. Varemedlem har forslag og talerett men ikke stemmerett. Minimum 2/3 av styrerepresentantene må være tilstede for at et vedtak kan anses å være gyldig.

§ 7. VALG

Valgkomiteen består av det til en hver tid valgte styret.
Årsmøte velger:
Styreleder for to år (oddetallsår 1)
Nestleder for to år (partallsår 2)
Et styremedlem for to år (oddetallsår 1)
Et styremedlem for to år (partallsår 2)
Et varamedlem(brukerep) for ett år
Avtale med registrert regnskapsfører /stats autorisert revisor skal følge det til enhver tid gjeldende lovverk. Forslag til styrerepresentanter kan fremmes av medlemmene senest innen 4 uker før årsmøte.

§ 8. MISTILLIT TIL STYREMEDLEMER

Styret kan ekskludere styreleder, nestleder eller et annet medlem som arbeider til skade for organisasjonen eller på annet måte alvorlig misligholder sitt verv/medlemskap. Mistillit kan fremmes av styremedlemmer, ansatte og medlemmer. Ved uklarhet om håndtering av slike saker i styret skal ekstern hjelp innhentes. Medlemmet skal motta skriftlig varsel før ekskludering.

§ 9. MEDARBEIDERE

Styret ansetter daglig leder. Styreleder er daglig leders nærmeste overordnede. Styreleder er pliktig til å inneha obligatorisk HMS kurs. Daglig leder foretar øvrige ansettelser. Min 1/3 av de ansatte skal ha erfaringskompetanse og de øvrige skal ha fagutdannelse. Daglig leder har det daglige ansvaret for organisasjonen, inkl det hovedfaglige og administrative ansvaret. Det er etablert instruks for daglig leder stillingen. Daglig leder innkaller til styremøter og fører referat i henhold til interne rutiner. Medarbeidere må forplikte seg til ekstern veiledning minimum hver 6 uke.

§ 10. OPPLØSNING & VEDTAKSENDRING

Oppløsning, omdanning og endring av organisasjonens vedtekter kan kun foretas av årsmøte ved 2/3 flertall. Ved oppløsning skal organisasjonens eiendeler overleveres til liknende formål.