Hjerterom

mor20barn-e1517104135862

Mange barn i Norge, vokser opp i hjem hvor de lever i eller har opplevd vanskelige omsorgssituasjoner og bærer på et voksenansvar de ikke skal ha. Konsekvensene av seksuelle overgrep, vold, omsorgssvikt eller at noen de er glad i ruser seg og/eller sliter med psykisk helse kan være mange.

Mange barn og unge opplever ensomhet, mareritt,  utenforskap, ansvar og skam m.m. over det som skjer hjemme eller i sosiale arena og vegrer seg for å snakke om sine utfordringer. Mange opplever også mobbing og krenkelser i skole og fritiden eller lever under forhold som vi kan definere som sosial og økonomisk fattigdom. Alt for mange unge utvikler selv rusavhengighet, eller andre former for selvskading. Tidlig intervensjon og forebyggende arbeid er ett fellesansvar. Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket.

Hjerterom er

 • Et støtte og aktivitetstilbud for risikoutsatte barn og ungdom opp til 18 år, og deres foresatte.

Hjerterom ønsker å bidra til

 • At barn, ungdom og deres familie kan få møte andre som er i samme situasjon gjennom felles aktiviteter, turer, nettverksbygging og trygge voksne.
 • At barn og ungdom får økt mestringsfølelse og bedre selvfølelse – bli tryggere på seg selv og lære verdien i å sette gode grenser for seg selv i møte med sine omgivelser.

Aktiviteter og turer

Hos oss vil barn og ungdom oppleve fellesskap og aktiviteter som er morsomme, lystbetonte og som gir vekst og læring. Eksempelvis lokale aktiviteter som

 • Jul og påskeaktiviteter
 • Bowling, kinobesøk, pizzakvelder
 • Teaterforestillinger m.m.
 • Støttegrupper og ungdomskvelder

Regionale/nasjonale turer til

 • Sommerland, legoland, løveparken ol.
 • Høst og vinter leir for ungdom(12-18)
 • 5 dagers ferietur til Skallerup i Danmark

Alle aktiviteter og turer er GRATIS for barn og unge, men foresatte må påregne en liten egenandel på turer.

Om Hjerterom

 • Bidrar til at barn og ungdom som vokser opp i/lever i dysfunksjonelle familier får møte andre som er i samme situasjon gjennom felles aktiviteter, turer, nettverksbygging og trygge voksne.
 • Bidrar til at barn og ungdom får økt mestringsfølelse og bedre selvfølelse – blir tryggere på seg selv og lære verdien i å sette gode grenser for seg selv i møte med sine omgivelser.
 • Legge til rette for supplerende oppfølging når foresatte er i «dårlige» perioder.

Støtte og nærvær via erfaringskompetanse

Hos oss vil barn, ungdom og deres foresatte møte voksenpersoner som vet hvordan de har det, og som vet hvor skoen trykker. En nær og støttende relasjon, en person en kan ha tillitt til, er en forutsetning for alt endrings- og utviklingsarbeid hos barn, ungdom og deres familie. Godt samspill, trygghet, kommunikasjon og god omsorgskompetanse er vesentlig faktorer som vi mener må ligge til grunn i enhver familie – dette kan utvikles og læres.

Kvalitetssikring

 • Vi har taushetsplikt. Uavhengig av taushetsplikten har vi meldeplikt til barnevernstjenesten og avvergeplikt til politiet om vi gjøres kjent med vold og seksuelle overgrep mot barn
 • Alle voksenkontakter som engasjerer seg i vårt barn, ungdom og familiearbeid må levere politiattest.

En god og trygg barndom skal vare hele livet. Vi ønsker å bidra til at det skal skje.

«Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig» Fosterbarna i Sør