Etiske retningslinjer & serviceerklæring

Det overordnende målet med retningslinjene er respekt for menneskers verdighet, og rett til å ta egne beslutninger.

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er en landsdekkende bruker- og pårørende organisasjon, som har som formål å være et lavterskeltilbud og et ettervernstilbud til enkeltmennesker (både barn, unge og voksne) og familier som har erfart kriser og traumer etter

 • seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/krenkelser
 • er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk «uhelse»

Formål

Etiske retningslinjer og serviceerklæring skal hjelpe oss å være bevisst våre holdninger og vår forståelse. Målet er større selvinnsikt og bedre kvalitet på hjelpen og servicen vi yter til den enkelte, samt forbedring av metodene vi bruker i dette arbeidet. Overordnet mål er respekt for menneskets verdighet og retten til å ta egne beslutninger.

Arbeidet ved organisasjonen ATROP skal være basert på likeverd og respekt, demokrati og humanisme, uavhengig av nasjonal opprinnelse. Vi skal arbeide på et politisk og livssynsnøytralt grunnlag. Det vil si at vi respekterer brukerens holdninger og valg av livsstrategier uavhengig av etnisk opprinnelse, livssyn eller politisk oppfatning.

Vi møter enkeltmennesker og deres familier på deres premisser. Vi skal gi hjelp til selvhjelp ved å maksimere brukerens evne til å håndtere egen livssituasjon. Dette forutsetter et tilbud som er tilpasset individuelle behov.

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter skal arbeide på samfunns-, system-, gruppe- og individnivå.

Brukere

Mennesker som oppsøker ATROP, og som gjør seg nytte av våre tilbud og tjenester, betegnes som brukere. Vi skal være støttende, ivaretakende og møte omsorg med basis i likeverd, «empowerment», recovery og traumebevisst omsorg. Vi skal ikke overprøve brukeres valg av løsninger.

Kollegaer

Mangfoldet av mennesker som arbeider ved senteret skal være en styrke, en utfordring og møtes som en ressurs. Vi har ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse, og medarbeidere plikter å utføre sitt arbeid i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer, vedtekter og serviceerklæring. Vi er forpliktet til å kjenne vår rolle og ta det ansvar rollen krever og innebærer. Vi skal legge forholdene til rette, slik at utviklingsmuligheter og kompetanseheving blir reell for hver enkelt. Vi har et ansvar for å ivareta hverandre i arbeidet vi står sammen om.

Samarbeid

Vi skal samarbeide med den intensjon at alle gjør sin del av jobben. Vi skal skape samhandling som gjør de andre gode, og sikre at alle tar ansvar for sluttresultatet. Vi forplikter oss til å ivareta en god, åpen og tillitsfull kommunikasjon med våre samarbeidspartnere. Vi er forpliktet til å kjenne vår rolle og ta det ansvaret rollen krever og innebærer. Samarbeid og samhandling skal bære preg av toleranse og tillitt. I tilfeller hvor det er aktuelt med tverrfaglig samarbeid rundt en bruker skal alltid gjeldende lover og regelverk være gjeldende, og bruker skal møtes med verdighet og respekt.

Samfunnsansvar

Vi har ansvar for å informere storsamfunnet om det arbeidet vi gjør. Dette skjer gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning, veiledning, representasjoner, bruk av media og gjennom holdningsendringer via brukerne ved ATROP.

 • Vi har et særskilt ansvar for å skjerme enkeltindivid mot uønsket eksponering.
 • Vi skal bidra til å avkrefte myter og holdninger som angår våre brukere.
 • Vi skal bidra til å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler stigmatiserende holdninger og truer eksistensielle verdigrunnlag overfor målgruppene.
 • Vi skal være brukernes stemme i det offentlige rom.

Økonomisk ansvarlighet

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter skal drive sin virksomhet slik at brukere, medlemmer, bidragsytere, myndigheter og andre har tillit til at organisasjonens økonomiske midler brukes til det beste for formålet. Det skal utvises ansvarlighet ved administrasjonen av økonomiske midler, og alle organisasjonens eiendeler skal behandles med stor forsiktighet.

Tilbud til brukergruppene

ATROP tilbyr blant annet Innom stikk, samtaler, råd og veiledning, relasjonskurser, NADA øreakupunktur, temakvelder, bruker og likemannsopplæring til brukergruppene. Vi har fokus på forebyggende arbeid og tidlig intervensjon, og tilrettelegger for ferieturer og månedlige aktiviteter for barn, unge og deres familier.

Vi tilrettelegger for arbeidstrening og skolering i likemannsarbeid og «empowerment»-tenkning, og skal tilby supplerende støttetilbud i samarbeid/samhandling med det offentlige.

Taushetsplikt

Mennesker som kontakter ATROP har krav på anonymitet. Medarbeidere plikter å ivareta brukeres konfidensialitet og rett til personvern, og de skal håndtere taushetsplikten profesjonelt.

Taushetsplikten er også nedfelt i ATROP sine vedtekter, således er også avvergeplikten.

Hva skal du forvente?

 • At 2/3 av medarbeiderne har fagutdannelser som sikrer kvalitet i våre tilbud og tjenester.
 • At erfaringskonsulenter/frivillige har aktuell erfaringskompetanse og særskilt interesse for målgruppene.
 • At erfaringskonsulenter har et bearbeidet og distansert forhold til egen problematikk.

Ved telefonkontakt

Når du ringer innenfor våre åpningstider skal du forvente at noen møter deg på telefonen. Om vi er opptatt og du legger igjen beskjed på svareren skal du forvente at vi ringer deg tilbake så snart vi har anledning, og senest innen utgangen av påfølgende virkedag. Når du ringer skal du forvente å bli møtt av noen som kan svare deg på det du lurer på, eller bli formidlet videre til andre som kan svare deg. Vi er oppdatert på hva som finnes av hjelp og behandlingstilbud i det offentlige.

Ved fremmøte

Ved fremmøte skal du forvente å bli møtt med et fellesskap som bygger på gjensidig støtte, inkludering, likeverd og vennskap mellom brukere og ansatte. Skal du forvente at du blir møtt med retten til å definere dine egne behov og støtte til å ta styringen over egne ressurser og eget liv, og at du får mulighet til å dele erfaringer, styrke og håp gjennom ett tilrettelagt fellesskap med andre i tilsvarende situasjon.

Ved skriftlig kontakt

Skriftlige klager skal besvares innen 3 uker. Ved andre spørsmål kan du også kontakte oss pr e-post post@atrop.no

Våre forventninger og verdier

Vi forventer at du respekterer at vi er en rusfri organisasjon og at det ikke gis anledning til å innta rusmidler når du er i sosiale tilstelninger i regi av ATROP. Eksempelvis på konferanser. Vi forventer at du rydder etter deg når du besøker oss, og at du gir beskjed i god tid om du blir forhindret i å møte til en avtale eller ett arrangement du har meldt deg på. Vi forventer at du respekterer vårt motto:

Uansett alder, religion, nasjonalitet, kultur, politisk oppfatning, erfaringsbakgrunn eller sosial status skal ingen behøve å gå veien alene – vi ønsker å bry oss og favne.

Ingen har rette til å gjøre andre barn, ungdom eller voksne urett. Verdier er stjerner vi styrer livene våre etter. Verdiene bygger på prinsippene slik de kommer til utrykk i FN`s menneskerettighetserklæring.

Øvrige dokumenter som er gjeldene for organisasjonens medarbeidere og frivillige.

 • HMS perm (helse, miljø og sikkerhet)
 • Vedtekter
 • Prosedyreperm for barn og ungdomsarbeid
 • Beredskapsplan mor vold og seksuelle overgrep