Om oss

Organisasjonen ATROP er en brukerorganisasjon som har som formål å drive et lavterskeltilbud og ett ettervernstilbud for enkeltmennesker og familier som har opplevd avhengighet, traumer, rus og overgrep, eller som sliter med psykisk helse.

Vi arbeider for å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler stigmatiserende holdninger overfor våre målgrupper. Dette arbeidet gjøres gjennom blant annet foredrag, undervisning, veiledning, representasjoner, samt bruk av media for å fremme holdningsendringer overfor våre målgrupper.

Vi har et livssyn og politisk nøytralt ståsted.

Organisasjonen ATROP ble grunnlagt av Jorun Marie Kveldro i oktober 2010. Les hennes sterke historie.

En ny begynnelse

ATROP betyr frødannelse. I vår terminologi betyr dette Ny begynnelse. Bokstavene i navnet representerer at vi har brukererfaringer innen

 • avhengighet
 • traumer
 • rus
 • overgrep
 • pårørende/psykisk helse

I vår arbeid tror vi på selvhjelpsideologien, og vi kombinerer fag- og erfaringskompetanse i alt vi gjør. Vårt menneskesyn bygger på prinsippene om at evnen til å komme å komme seg etter en krise, krenkelse, misbruk eller rusavhengighet ligger i personen selv.

Vi forstår symptomer som angst, selvskading, spiseforstyrrelser, depresjon, isolasjon, ensomhet, psykosomatisk smerte, stress, selvmedisinering med mer. Dette er senvirkninger på en livshistorie. I ATROP gir vi støtte til å bearbeide disse symptomene. Vi formidler råd, erfaringer og kunnskap om hvordan negative og ødeleggende mønstre kan prege livet i dag, og gir deg den kunnskapen du trenger for å vite hvem som har ansvar i forhold til hva. Du bestemmer selv for lang tid denne prosessen tar. Tidsperspektivet er ofte avgjørende for å lykkes med å endre våre liv.

Erfaringskompetanse

Det er et krav i våre vedtekter at minst 1/3 av våre medarbeidere skal ha erfaringskompetanse. Dette betyr at flere av de som er tilknyttet vår organisasjon, i tillegg til sin faglige bakgrunn, har erfaringskompetanse. Hos oss regnes erfaringskompetanse som en spisskompetanse. Vi vet derfor mye om hva som skjer med t menneske som opplever påført eller selvpålagt smerte.

Vårt tilbud

Vi er en rusfri organisasjon og det er ikke anledning til å delta på noen av våre aktiviteter/tilbud i ruspåvirket tilstand. Dette gjelder også om du representerer ATROP i det offentlige rom.

Vi tilbyd opplæring og veiledning i likemannsarbeid og brukermedvirkning. På denne måten kan erfaringer fra eget liv gjøre en forskjell for andre, både på individ-, tjeneste- og systemnivå. Vi har fokus på den enkeltes muligheter og ressurser, og ønsker å bidra til at den enkelte kan få mer innsikt i egen situasjon og en bedre livskvalitet.

Aktiviteter i ATROP

 • samtaler
 • råd og veiledning
 • temakvelder
 • relasjonsgrupper/kurs
 • NADA øreakupunktur/5 punkts øreakupunktur
 • familieaktiviteter/turer (Prosjekt Hjerterom gjelder hele landet)
 • nettverksbygging
 • foredrag og representasjoner
 • arbeidstrening

Se oversikt over vårt aktivitetstilbud

Anonymitet og taushetsplikt

Det føres ikke journaler ved ATROP Senteret. Det vil si at det du deler med oss ikke blir nedskrevet eller arkivert. Vi fører statistikk over antall brukere på de ulike tilbudene. Disse er ikke knyttet opp mot navn eller andre gjenkjennende opplysninger. ATROP Senteret praktiserer ordinær taushetsplikt jf. Forvaltningslovens § 13. Dette punktet er også nedfelt i våre vedtekter. Uavhengig av taushetsplikten har vi meldeplikt til barnevernstjenesten og avvergeplikt til politiet om vi gjøres kjent med overgrep mot barn. Om brukeren har behov for at vi skal bidra i et tverrfaglig samarbeid, er det i noen tilfeller nødvendig at brukeren signerer på en samtykkeerklæring.

Samfunnsansvar og politikk

Overgrep, vold og psykisk trakassering

ATROP krever høyere straff for voldsutøver og overgripere. Straffenivået for de mest uhyrlige overgrep skal sammenlignes med drap. Samtlige overgrepsdømte må i tillegg idømmes langvarig behandling.

ATROP krever at unge overgripere (under 18 år) blir utredet og gis et behandlingstilbud.

 • Hver fjerde voldtekt av barn under 15 år begås av en person under 18 år. Overgriperen er selv et barn som trenger hjelp. Behandlingen av barn og unge som begår seksuelle overgrep, er preget av tilfeldigheter og mangel på kunnskap. Dette får store konsekvenser for de berørte.

ATROP krever:

 • at barn hvor det er beviselig og/eller foreligger mistanke om overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt må få sterkere medbestemmelse og mulighet til selv å velge i saker som angår dem.  Barns rett til beskyttelse må få større tyngde. Barns rettsikkerhet må styrkes betraktelig.
 • lovpålagt tilsynsførerordning under samvær for barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold, også i saker hvor disse er henlagt eller det foreligger mistanke. Tilsynsføreroppdraget mener vi skal faktureres overgriper. Ingen barn skal tvinges til samvær mot sin vilje.
 • at dagsbøter hvor mor(far) nekter samvær i overgrepssaker opphører. Mor(far) og barn skal ikke straffes for gjerninger overgriper/voldsutøver har utført/begått.
 • bedre oppfølging av pårørende (den friske forelderen).
 • at satsen for voldsoffererstatning økes.
 • at beviselig psykisk trakassering i arbeidslivet, studietiden og privatlivet kan straffes med dagbøter/ukebøter.
 • at det etableres regionale traumesentre for seksuelt misbrukte, basert på multimodale behandlingsmodeller.

Rus og pårørende tematikk

 • ATROP er imot avkriminalisering og legalisering av hasj (cannabis), men sier ja til moderate straffereaksjoner for rusavhengige som VIL endre sine liv. Disse mener vi må inn under helse.
 • ATROP mener at det må utvikles et bedre ettervern, og at avrusing må føre direkte til et behandlingsforløp.
 • ATROP mener at rusfrie, døgnbaserte kriseplasser for rusavhengige og psykisk syke må etableres i nærmiljøet - gjerne i samarbeid med frivilligheten.

Vi sier

 • ja til økt bruk av private behandlingsinstitusjoner.
 • ja til offentlige gjeldssaneringer for å hindre sosial ekskludering. Økonomiske støtterammer.

Vi krever

 • bedre oppfølging og behandling/rehabiliteringstilbud til pårørende.
 • medikamentellfri behandlingstilbud innenfor psykisk helse og på psykiatriske avdelinger.
 • en mer human og liberal asylpolitikk.