ATROP går mot konkurs om ikke staten stiller opp.

1jorun-m

Regjeringens omlegging av tilskuddsordninger til organisasjoner får nå store konsekvenser og tvinger organisasjoner som jobber med lavterskeltilbud, bruker og pårørendestøtte og ettervern i knestående.

Ifølge Hurdalslattformen er målet med regjeringens helse- og velferdspolitikk å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet. Det i seg selv kan vi umulig være uenige i. 

Det som derimot vekker vår oppmerksomhet i Hurdalsplattformen sett i lys av det som nå skjer er «Regjeringen vil støtte opp om ideell sektor og ideelle tilbydere i helse- og omsorgssektoren, og frivillige og ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift. Frivillige gjør en uvurderlig innsats i helse- og omsorgssektoren. Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre muligheter til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. Regjeringa vil sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet. Regjeringa skal fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid».

Men dette stemmer vel ikke?

For virkeligheten, etter snart to år med inneværende regjering, er store konsekvenser for frivillige og ideelle organisasjoner. 

I likhet med uttalelsene fra leder av Pårørendesenteret i Stavanger har heller ikke Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter lenger statlige tilskuddsordninger som passer vår organisasjon. Vi har nå fått bekreftet avslag på driftstilskudd for 2023 og det er dramatisk.

De siste ukene har vi via media fått høre hvordan bl. annet  Pårørendesenteret i Stavanger frykter for fremtiden etter at regjeringen fjernet øremerking av midler til de, men det er ikke bare øremerking regjeringen har fjernet. De har også avviklet viktige og nødvendige støtteordninger som blant annet rammer Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter og NKS veiledningssenter.

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter har nå etter snart 13 års drift blitt totalt sviktet av nåværende regjering for tilskuddsordninger til lavterskeltilbud, bruker og pårørendestøtte, og ettervern er fjernet uten forvarsel.

Driftstilskudd til bruker og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet som vi har fått tildelt midler fra i alle år eksisterer ikke lenger. Dvs. navnet på tilskuddsordningen eksisterer, men innretningen og regelverket ivaretar ikke lenger drift av lavterskel støtte og etterverntilbud, kun brukermedvirkning på individ, tjeneste og systemnivå. 

Frem til og med året 2022 henvendte tilskuddsordningen seg til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse, rus og voldsfeltet som hadde som mål å styrke organisasjoners drift og informasjonsvirksomhet på rus, psykisk helse- og voldsfeltet. Tilskuddet skulle bidra til økt brukermedvirkning, både individuelt og i utformingen av tilbud og tjenester til mennesker med psykiske helseproblemer, rus- og/eller voldsproblemer. Målgruppen var brukere av tjenester innen rus, psykisk helse- og voldsfeltet og deres pårørende, og de som kunne søke var:

  1. Interesseorganisasjoner som ivaretar brukernes og pårørendes interesser ved utforming av tilbud og tjenester
  2. Brukerstyrte sentre/tiltak som gir tilbud om arbeidsrettede aktiviteter, fysisk aktivitet, etablering av nettverk og brukeropplæring mv til mennesker med psykiske helseproblemer, rusavhengighet og/eller voldsproblemer
  3. Pårørendesentre/tiltak som gir råd, veiledning, og støtte til pårørende til mennesker med psykiske helseproblemer, rusavhengighet og/eller voldsproblemer
  4. Selvhjelpsgrupper som gir tilbud om likepersonsarbeid og møteplasser rettet mot brukere og pårørende til mennesker med psykiske lidelser, rusavhengighet og/eller voldsproblem
  5. Regionale brukerstyrte sentre som driver informasjons- og kursvirksomhet på regionalt nivå og bidrar til styrket livsmestring og brukermedvirkning samt tjenesteutvikling innen psykisk helse, rus- og voldsfeltet. Sentrene systematiserer og gyldiggjør brukere- og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap og inviterer til samarbeid som bygger bro mellom fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap.

Gammel tilskuddsordning ligger her: Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse og voldsfeltet – Tilskudd.no (dfo.no)

Informasjon via webinar

Under et webinar som ble avholdt i regi av Helsedirektoratet 18. oktober 2022 for søkere på tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. desember 2022 ble det opplyst om at tilskuddsordningen Driftstilskudd til bruker og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og vold som hadde vært gjeldende frem til og med 2022 ville få noe mer fokus på brukermedvirkning.

Søknadsfristen for denne tilskuddsordningen ble kraftig forskjøvet og ble satt til 15. februar 2023. Under ett nytt webinar Helsedir arrangerte 16. januar 2023 gjeldende for denne tilskuddsordningen fremkom det at «Helsedirektoratet ble i tildelingsbrev av 2021/2022 gitt i oppdrag å vurdere om innretningen av tilskuddsordningen over 765.71. bruker og pårørendearbeid, er hensiktsmessig på bakgrunn av den store variasjonen i virksomheter som har anledning til å søke tilskudd- og aktivitet som det pr i dag er anledning til å søke tilskudd til – over ordningen. Oppdraget ble levert 4. mars 2022». Under webinar fremkom det tydelig at hele den gamle innretningen og regelverket (jf.kulepunktene nevt over)  er blitt avviklet og organisasjoner som jobber med lavterskeltilbud, bruker og pårørendestøtte og ettervern er blitt fjernet og skjøvet ut i kulla.

Tilbakeholdte opplysninger

Vi i ATROP kan ikke unngå å nevne klageprosessen for 2022 i denne prosessen. I vurdering av klage fra ATROP på tilskuddet for 2022 på delvis avslag på driftstilskudd fra HOD datert så sent som 12. desember 2022 fremkommer det ingen varsling om de omfattende endringene, men ett medhold på klagen. HOD og helseminister I. Kjerkol må ha visst om disse endringen på dette tidspunktet (som bestiller), og har derved tilbakeholdt sentrale og viktige opplysninger. Hadde vi visst om disse omfattende endringene kunne vi ha agert tidligere.

Innretningen i ny tilskuddsordning blokkerer mange organisasjoner.

Det nye overordnede formålet med tilskuddsordningen for 2023 er å bidra til utvikling og kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenestene. Tilskuddsordningen skal styrke bruker- og/eller pårørendemedvirkning innen feltene psykisk helse, rusmiddelproblemer og voldsutfordringer. Ett langsiktig mål er at alle landets regioner skal ha tilstrekkelig tilfang av og tilgang til bruker- og pårørenderepresentanter. Tilskuddet til drift av bruker- og pårørendeorganisasjoners skal gå til organisasjonenes arbeid på systemnivå, bidrag til utvikling av offentlige tjenester og tiltak, og virke på individnivå. 
Målgruppen er brukere av tjenester og tilbud innen rus, psykisk helse- og voldsfeltet og deres pårørende og tilskuddsordningen dekker kun:.

  • Tilskuddsordningen skal gi støtte til drift av organisasjoner som har bruker- og/eller pårørendemedvirkning som sin kjernevirksomhet/formål, og som kan dokumentere dette gjennom f.eks. vedtekter eller formell formålsbeskrivelse for organisasjonen.
  • For å kunne søke om driftsstøtte under tilskuddsordningen, må organisasjonene drive aktiv bruker- og/eller pårørendemedvirkning på alle tre nivåer.
  • I tillegg kan paraplyorganisasjoner søke så fremt de har bruker- og/eller pårørendemedvirkning som sin kjernevirksomhet, og at flertallet av bruker- og pårørendeorganisasjoner de representerer, tilfredsstiller kravet om aktiv bruker- og pårørendemedvirkning på alle tre nivåer.

Den ny innretning fjerner med andre ord mange organisasjoners mulighet for å søke og få innvilget statlig driftsstøtte, deriblant ATROP. Den nye ilskuddsordningen er her: Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet - Helsedirektoratet

Det er primært kun interesseorganisasjoner som nå har fått driftstilskudd fra ny tilskuddsordning, og noen brykerstyrte sentre som har fått en overgangsløsning. 

I tillegg søkte vi på tilskuddsordningen Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold - Helsedirektoratet, men i likhet med mange andre organisasjoner, ble også denne søknaden møtt med avslag. I avslagsbrevet til ATROP og flere andre organisasjoner står det «På denne tilskuddsordningen har vi mottatt 62 søknader, og av disse har 8 fått tildelt tilskudd. Det er totalt bevilget 72 000 000 kroner til tilskuddsordningen for 2023». Det vil si att hele 54 organisasjoner har fått avslag og da er det betimelig å stille spørsmål ved helsedirektoratet og regjeringens prioriteringer. Er det en likeverdig, rettferdig og formålstjenlig fordeling når bruker og pårørende organisasjoner som jobber direkte på grassrota og møter brukere og pårørende "der de er" blir totalt blokkert? Hvordan mener Helsedirektoratet, HOD og regjeringen at innretningen og regelverket i disse tilskuddsordningene nå ivaretar brukere og pårørende som trenger støtte, hjelp og forutsigbarhet i hverdagen og livene sine? Avslaget til både ATROP og NKS  er begrunnet med «... tiltaket har lav eller middels måloppnåelse ...». Trolig har de andre organisasjonen fått den samme begrunnelsen.

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er nå blitt satt i en helt uhåndterbar situasjon. For de store og tunge organisasjonene som har fått tildelt flere titalls millioner har regjeringen fjernet mulighet for øremerking av midler i statsbudsjettet (HOD),og har bl.annet begrunnet det med behov for likeverdig og retteferdig fordeling. Vi har «kjøpt» den begrunnelsen og vært innstilt på noen mindre endringer, men at det ikke er noen reelle tilskuddsordninger og balanse knyttet til drift av lavterskeltilbud, bruker og pårørendestøtte og ettervern, og at vi heller ikke har fått noen varsel om de vesentlige endringene er mildt sagt sjokkerende. Nåværende AP/SP regjering har fjernet grunnmuren vår og påført mange organisasjoner, inkl. ATROP en stor og helt unødvendig påkjenning og tilleggsbelastning.

Mangler driftsmidler fra mai

En avvikling vil få store konsekvenser for alle de brukerne og pårørende som benytter ATROPs tilbud. Det vil få konsekvenser for samarbeidsavtalen vi har med Kristiansand kommune og NKS Veiledningssenter vedr. drift av Mestringskurs for pårørende. Det får konsekvenser for samarbeidet vi de siste årene har hatt med Agder politidistrikt-voldsavsnittet, studenter i praksis i samarbeid med UIA, henvisninger fra enhet for livsmestring, psykiske helse og rusteam, barnevern og flyktning tjenester. Vi har samarbeid med kriminalomsorgen og driver i tillegg to arbeidstreningstiltak, bydel Songdalen og i Arendal. I tillegg kommer ulike fora hvor vi sitter som bruker og pårørenderepresentanter. Om ATROP ikke får tildelt statlige driftsmidler er det ikke lenger grunnlag for drift.

Den store usikkerheten og utryggheten brukere, pårørende, deltakere, samarbeidspartnere og ansatte i ATROP og øvrige organisasjoner nå blir utsatt for, og påført, er ikke en verdig og respektfull behandling. Siterer her en av våre ansatte: "Ingen med respekt for seg selv vil jobbe i frivilligheten, men en slik uforutsigbarhet. Frivillige organisasjoner mister mange dyktige medarbeidere og helt nødvendig arbeidskapasitet. Noe som vil vanskeliggjøre rekruttering av nye medarbeidere for fremtiden".  

Frivillige organisasjoner er en bærebjelke i det norske samfunnet og velferdsstaten vår, men det viser regjeringen ingen annerkjennelse for- snarer sender de ut signal om at vi ikke er viktige. Frivillige organisasjoner, deriblant ATROP gir viktige og nødvendige tilbud og møteplasser til befolkningen, og fungerer som et supplement til offentlige tjenester, gjennom blant annet verdiene som ligger i likepersonarbeid, traumebevisst omsorg og recovery. Denne unike  kompetansen utviser AP/SP regjeringen ingen verdsettelse og respekt for. Vi er blitt fullstendig overkjørt, og det er et maktovergrep.

Tiltros for at ATROP i mange år har søkt om 3.5 millioner som er skammelige småsummer i den store sammenheng, har vi kun fått innvilget 2 millioner i drift pr år. I år 2023 ble det altså 0 kroner. Medio mai 2023 har ikke ATROP lenger penger på konto og det finnes da ikke lenger noen grunnlag for drift- dette er dramatisk og har satt oss i en umulig situasjon. Vi er i stor fare for å må slå oss konkurs.  

Vi har bedt om innsyn i hvem som har fått tildelt tilskudd pr 30. mars 2023 og oversiktene ligger her:

/file/vedtak-driftstilskudd-til-bruker-og-parorendeorganisasjoner-innen-psykisk-helse-rus-og-voldsfeltet-002.pdf

/file/oversikt-vedtak-radgivings-stotte-og-veiledningstjenester-innen-psykisk-helse-rus-vold-korr.pdf

Som et siste halmstrå håper vi dere som leser dette og som har makt og myndighet til å bidra til å forhindre en konkurs kan hjelpe til med å gripe fatt i de utfordringer ATROP og de øvrige organisasjonene nå opplever. Dette er umenneskelig å stå i og vi vet det berører ansatte og mange av våre brukere og pårørende. 

Hilsen Jorun Marie Kveldre, leder

Tlf. 997 98 998 Epost: jorun@atrop.no

Artikler fra FVN :

Mister millioner og går trolig konkurs: – Jeg er opprørt og sint! - fvn.no

Frivillighet i fare - fvn.no