#metoo kampanjen

retningslinjer-mot-seksuell-trakassering-403x480

Vi tar #metoo kampanjen på største alvor og 25. januar 2018 vedtok styret i ATROP Beredskapsplan & retningslinjer mot seksuell trakassering, vold og seksuelle overgrep. 

Vi tar #metoo kampanjen på største alvor og 25. januar 2018 vedtok styret i ATROP Beredskapsplan & retningslinjer mot seksuell trakassering, vold og seksuelle overgrep. Målsettingen med Beredskapsplan & retningslinjer mot seksuell trakassering, vold og seksuelle overgrep for ansatte og frivillige i Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er å

1.  bidra til en best mulig håndtering av saker der en ansatt eller en frivillig medarbeider er mistenkt for å utnytte sin maktposisjon.

2. bidra med kunnskap og kompetanse som kan hjelpe til i varslingsaker mot seksuell trakassering eller om ansatte /frivillige får kjennskap til eller mistanke til at noe er/blir utsatt for seksuelle overgrep /vold.

Alle våre medarbeidere, frivillige og brukere skal vite at det er null-toleranse for seksuell trakassering, vold og seksuelle overgrep i arbeid for, og under aktiviteter i regi av ATROP. Det er avgjørende at alle varslingssaker om seksuell trakassering, og saker hvor det fremkommer mistanke om vold og seksuelle overgrep som ansatte og frivillige får kjennskap til blir tatt på alvor og fulgt opp på en god og forsvarlig måte.

Beredskapsplanen – og retningslinjenes første del beskriver definisjoner på ulike typer seksualisert adferd, vold og konsekvensene av vold og overgrep mot barn og unge. I planen beskrives også eksisterende tjenester og hvilke roller det offentlige hjelpeapparatet har. Det er på ingen måte en uttømmende beskrivelse.

I beredskapsplanens siste del beskrives nødvendige tiltak som ledelsen i ATROP skal iverksette for å forebygge og bekjempe seksuell trakassering, vold og seksuelle overgrep og hvordan slike saker skal håndteres. Det er her snakk om forebyggingstiltak, tiltak for å bedre samarbeid, og tiltak for å styrke oppfølging av de som måtte oppleve seg utsatt for trakassering, vold og seksuelle overgrep.

En av de forebyggende tiltak er at vi krever politiattest etter politiregisterloven §. 39 Politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige(barneomsorgsattest) fremlegges ved alle nyansettelser og ved frivillig engasjement. Vi stiller også krav til at alle ansatte og frivillige må lese beredskapsplanen og retningslinjer, og signere under på at den er lest og forstått.

Planen skal evalueres hvert 3dje år.

Beredskapsplan og retningslinjer mot seksuell trakassring, vold og seksuelle overgrep -ATROP 2018