Akkurat nå foregår det en rasering av bruker og pårørendetilbud i Norge

krakk

Støtten fra Helsedirektoratet har utgjort 60% av grunnfinansieringen de 13 årene ATROP har eksistert og konsekvensen er dramatisk- grunnmuren vår er fjernet.

ATROP som organisasjon

 • Ca. 80 % av driften er lavterskeltilbud og etterverntilbud (bruker og pårørendestøtte)
 • Ca. 20 % av driften bidrar vi som bruker og pårørenderepresentanter på individ, tjeneste og systemnivå
 • driver forebyggende arbeid for barn og unge og tilrettelegge for støtte, aktiviteter og turer for risikoutsatte barn, ungdom og deres familie. 
 • driver to arbeidstreningskafeer - en i bydel Songdalen og en avdeling i Arendal.
  • Her tilrettelegges det for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet hvor siktemål er forberedelser til studier eller integrering i ordinært arbeidsliv
 • er ett gratis lavterskel og etterverns tilbud uten henvisning og ventetid. Det føres ikke journal
 • har siden 2016 tatt imot 2-3 minoriteter årlig til språktrening og opplæring
 • arbeidstreningskafeene er blitt en viktig møteplass for eldre og pensjonister- forebygger ensomhet

Året 2022 har vi

 • gjennomført tett opp mot 1500 støtte og veiledningssamtaler med brukere og pårørende bosatt i Agderkommuner, og videomøter med brukere og pårørende i kommuner utenfor Agder 
 • mottatt og besvart nærmere 3000 telefon, sms og eposter fra mange kommuner i Norge
 • tatt imot nær 1100 drop-in besøk
 • drevet 8 lederstyrte selvhjelpskurs
 • gjennomført 3 Mestringskurs for pårørende i samhandling med Kr. Sand kommune og NKS veiledningssenter - samarbeidsavtale
 • deltatt på over 210 oppfølgingsmøter og ulike samarbeidsmøter, inkl. bruker og pårørenderepresentasjoner
 • tilført nær 440 NADA settinger
 • arbeidstreningskafeene i bydel Songdalen og Arendal har tatt imot over 2600 besøkende

Har siden vi ble stiftet i 2010 drevet ulike familieaktiviteter for barn og deres familier med støtte fra BUFdir. I 2021 tilførte vi ulike familieaktiviteter og turer for 852 barn og 461 foresatte. I 2022 fikk vi avslag på tilskuddordning fra BUFdir pgr endringer i regelverket, men har klart å prioritere et familietilbud til 313 barn og 178 foresatte, via andre prosjekter.

Fram til april 2022 hadde vi 8 ansatte, men avkortning og avslag på tilskudd medførte oppsigelse av 120% stillingshjemmel i mai 2022. ATROP har pr nå 6 ansatte med fag og erfaringskompetanse, i tillegg til en gruppe frivillige. Vi trenger flere ansatte, ikke færre.

Seksuelle overgrep, ulike former for vold, rus og psykiske utfordringer rammer mange, i alle samfunnslag. ATROP ble opprettet for å møte et udekket behov hos brukere og pårørende i en vanskelig situasjon- behovet for trygge og støttende relasjoner. Det behovet har ikke endret seg for stadig flere trenger hjelp og støtte på veien. Vi jobber for at brukere og pårørende skal bli «sjef i eget liv», stå trygt og stødige på egne ben, samt utvikle nye og sunne relasjoner.

Regjeringens omlegging av tilskuddsordninger til organisasjoner får nå store konsekvenser og tvinger ATROP og andre organisasjoner som jobber med lavterskeltilbud, bruker og pårørendestøtte og ettervern i knestående. Dette står i sterk kontrast til Hurdalsplattformen hvor det står «Regjeringen vil støtte opp om ideell sektor og ideelle tilbydere i helse- og omsorgssektoren, og frivillige og ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift. Frivillige gjør en uvurderlig innsats i helse- og omsorgssektoren. Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre muligheter til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. Regjeringa vil sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet. Regjeringa skal fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid».

Vi opplever nå at lavterskeltilbud, bruker og pårørendestøtte, og ettervern raseres og bygges ned. Vi er veldig bekymret for konsekvensene det får for brukere og pårørende som har behov for bistand, hjelp og støtte, og som nå kan bli stående uten et tilbud. Avslagene kom uten forvarsel, og uten noen overgangsordning. Dette er svært alvorlig for alle bruker -og pårørendegruppene og for alle ansatte i ATROP og mange andre organisasjoner.

Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet - Helsedirektoratet som vi har fått tildelt midler fra i alle år eksisterer ikke lenger. Dvs. navnet på tilskuddsordningen eksisterer, men innretningen og regelverket ivaretar ikke lenger drift av lavterskel støtte og etterverntilbud, kun brukermedvirkning på individ, tjeneste og systemnivå. Vi fikk avslag.

I tillegg søkte vi på tilskuddsordningen Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold - Helsedirektoratet, men i likhet med mange andre organisasjoner, ble også denne søknaden møtt med avslag.

Brukerhistoriene i ATROP som nå blir fortalt viser ingen indikasjon på manglende kvalitet i våre tilbud. Vi har høy kvalitet på vår drift og våre tjenester. Lytt til bruker og pårørendestemmene. - Atrop Vi har etablert ulike beredskapsplaner, HMS, IK-mat og har forankret samarbeidsavtale med regnskapsfører og revisor.

Frivillige organisasjoner er en bærebjelke i det norske samfunnet og velferdsstaten vår, men det viser regjeringen ingen annerkjennelse for- det blir nå sendt ut signal om at vi ikke er viktige. Frivillige organisasjoner, deriblant ATROP gir viktige og nødvendige tilbud og møteplasser til befolkningen, og fungerer som et supplement til offentlige tjenester, gjennom blant annet verdiene som ligger i likepersonarbeid, traumebevisst omsorg og recovery. Denne unike kompetansen utviser regjeringen ingen verdsettelse og respekt for med de signalene de nå sender ut.

Det vi ber om:

 • Er at det omgående må bli bevilget flere midler i RNB.
 • Det må sikres en snarlig overgangsordning.
 • Tilskuddene må økes slik at lavterskeltilbudene ikke faller utenfor.
 • Det må opprettes en tilskuddsordning som er tilpasset lavterskel og etterverntilbud.

ATROP er et viktig og nødvendig supplement, som ikke dekkes av det offentlige. ATROP trenger vesentlig mer midler i grunndrift en de skammelig 2. mil vi tidligere har fått. Vi kan ikke leve på prosjekter.

ATROP har en visjon om å vokse og utvikle flere regionale avdelinger.

«Ingen skal stå alene når livet er vanskelig»