Vi frykter kroken på døren for ATROP avd. Evje & Setesdal?

jorun-7-(2)
Jorun Marie og Romina møter du på stand under Arendalsuka.

Oppdatering 30. juli 2019: Vi noterer oss, og er utrolig glade for det store engasjementet som nå rører seg blant brukere og politikere i Setesdalregionen knyttet til ATROPs varsling om mulig avvikling av ATROP avd. Evje & Setesdal.

I en tidligere prosjektrapport som ble utarbeidet av LMT Setesdal ble det tidlig avdekket at det var et stort behov for en brukerorganisasjon og likepersonstilbud i regionen. ATROP tok utfordringen og brukte både tid og krefter på å etablere et forutsigbart og stabilt tilbud på Evje, ett tilbud som har blitt tatt godt imot blant målgruppene, og som åpenbart har avlastet offentlige tjenester. ATROP har relativt mange fagansatte, og det er bekymringsverdig og urovekkende når vi oppfatter at det blir avdekket negative holdninger mot brukere og brukerorganisasjoner i enkelte kommunale fagmiljøer og administrasjonsenheter.

De to siste årene har ATROP søkt om kr. 100.000 til drift, både fra Evje og Bygland kommune, da hovedvekten av brukerne i Setesdal kommer fra disse to kommunen. Høsten 2018 fremmet Arbeiderpartiet på Evje forslag om å støtte ATROP med kr. 50 000 kroner for 2019. Dette forslaget ble støtte også av H og V. Nå er også SV og Rødt kommet på banen og ønsker å støtte ATROP. Det er rørende å oppleve det store engasjementet for å beholde avdelingen i Evje & Setesdal som i flere år har vært i drift to dager i uken. Om politikerne nå er villige til å yte midler til driften er også vi villige til å fortsette vår virksomhet og bruke ressurser i denne regionen, og vi håper at også Bygland kommune er seg sitt ansvar bevisst. Det er aldri for sent å snu, og nå nærmer vi oss kommunevalg i Norge. For ATROP handler det om et verdivalg og verdighet.

Bakgrunn for dette engasjementet er varslingen som gikk ut til våre brukere 23. juli 2019:

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter beklager på det sterkeste at vi nå ser det nødvendig å varsle at vi frykter at det går mot en avvikling av ATROP avd. Evje og Setesdal fra 1. august 2019. Bakgrunnen for denne konklusjonen har flere årsaker.

ATROP avd. Evje & Setesdal ble opprettet som ett prøveprosjekt og flyttet inn i egne lokaler lokalisert i Evje sentrum i august 2017, etter forespørsel fra brukere av psykisk helse/ rusteam og LMT Setesdal som uttrykte behov for en brukerorganisasjon og et lavterskeltilbud i denne regionen. Fra å oppleve oss etterspurt og ønsket helt tilbake til 2015/16, erfarte vi gradvis en taushet fra kommunene vi forsto lite av utover vinteren 2017/2018.

Våren 2018 ble denne tausheten brutt ved at vi fikk høre om et rykte som verserte blant ordførere, rådmenn, enhetsledere og andre sentrale ansatte i samtlige kommuner i Setesdal. Rykte omhandlet en påstand om at leder i ATROP skal ha gjort underslag ved sin forrige arbeidsplass. Ryktet var i tillegg blitt drøftet og nedfelt som egen sak i en interkommunal protokoll som var sendt ut til mange sentrale personer og aktører i Setesdal. Denne påstanden ble umiddelbart motbevist fra leder i ATROP og Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter. (Underslaget på 1,7 mil ble utført av en mannlig ansatt over to år etter at leder i ATROP sluttet og ble den gang omtalt i avisen Fe-vennen.)  ATROP har i etterkant mottatt skriftlig beklagelse for de usannheter og beskyldninger vi ble påført og de tilleggsbelastningene dette har medført for leder av ATROP, og vi har mottatt dokumentasjon på at saken er fjernet fra den interkommunale protokollen hvor den var nedfelt. Hvem som fremsatt en slik en alvorlig anklage og intensjonen bak denne vet vi dessverre ikke.

Det er nå ett år siden denne saken ble avsluttet, men på tross av beklagelsen og den formelle oppryddingen det interkommunale nettverket gjennomførte, opplever vi at dette har påvirket våre samarbeidsrelasjoner i kommunene i Setesdal. Forrige regjering og nåværende regjering har begge gitt sentrale føringer på at kommunene bør tilstrebe et godt samarbeid med frivillige-, bruker og pårørende organisasjoner på rus- og psykisk helsefeltet da dette er et viktig og nyttig supplement til kommunens egne tjenester. I Setesdalregionen har det vist seg å være vanskelig å komme igjennom med brukerstemmene, og bli møtt som et verdifullt supplement til kommunenes tjenestetilbud.

En annen viktig hovedårsak til at vi nå dessverre frykter at vi går mot en avvikling er at ingen kommuner i Setesdalregionen pr 2019 har tilført midler til driften av ATROP avd. Evje & Setesdal. Det er heller ingen økning av midler fra Helsedirektoratet som tilsier at vi kan forsvare en videre drift i denne regionen. Kostnadene blir dessverre for store både på det mellommenneskelig og økonomiske plan til at vi kan opprettholde ATROP avd Evje & Setesdal. Vi er svært lei oss for konsekvensene en avvikling vil få for alle brukerne som har benyttet tilbudene ved denne avdelingen. Mange vil nå stå i fare for å miste ett svært verdifullt tilbud, men vi vil ivareta dette ved å tilby gode avslutningsmøter på onsdager fra 12-16 frem til dørene stenger 1. okt 2019. Vi vil etter denne datoen oppfordre brukere som har mulighet, til å benytte tilbudene i Kristiansand eller Arendal.

Artikkel verd å lese: https://opplevevje.no/atrop-betyr-mye-for-mange/  

Med hilsen

Jorun Marie Kveldro, leder/psykoterapeut

Romina Jasmin Perez, avdelingsleder/sosionom

Ann Kristin Krogsæter, erfaringskonsulent/helsefagarbeider

Spørmål om denne saken rettes til leder, Jorun Marie Kveldro på tlf. 997 98 998 eller e-post [email protected] eller Romina Jasmin Perez på tlf. 404 83 647 eller e-post [email protected]