Tema - og Språkkafe

tema-og-sprakkafe-(2)

Inkludering og integrering er et fellesansvar!
Å komme til et nytt land hvor språk, bolig, arbeid og sosialt nettverk må på plass er både tidskrevende og ressurskrevende. Mange bærer også på dype traumer som trenger bearbeiding over lang tid, en prosess som kan vanskeliggjøre sosial integrering.

Å trene på, og beherske norsk er en forutsetning for å kunne fungere sosialt i, og forstå normer og regler i det norske samfunnet. Vi har alle et ansvar med å inkludere oss selv i samfunnet vi lever i, og lære oss språket, og vi har alle et ansvar for å bidra til inkludering.

Annenhver mandag har du (minoriteter og majoriteter) anledning til å komme på vår tema- og språkkafe. Her har du mulighet til å videreutvikle det norske språk i hyggelige omgivelser og etablere nye bekjentskap.

Om tema – og språkkafeen

Vår Tema –og språkkafe er både undervisning- og temabasert, strukturert og følge et fast oppsatt strategiprogram med presentasjonsrunde, et hovedtema og deretter drøfting, med et enkelt måltid.

Temaer som eks. vis kan bli belyst er:

  • Fordommer og ære (tvangsekteskap, æres relatertvold eller annen negativ sosial kontroll)
  • Likestilling og ytringsfrihet- kvinners rettigheter i hjemmet, i arbeidslivet og i samfunnet
  • Generasjonsperspektiv og familiemønster (sunne- og usunne relasjoner)
  • Kroppsspråk, holdninger og kulturelle forskjeller/likheter
  • Vold i nære relasjoner og holdninger
  • Barneoppdragelse (barneloven, barnevernloven og FNs barnekonvensjon).

Vi ønsker at deltakere også skal komme med ideer til temaer som det er ønskelig og behov for at vi i fellesskap kan drøfte.

For å fremme språktrening vil deltakere bli oppfordret til å delta i drøftinger rundt temaene vi tar opp. Vi anbefaler derved at de som benytter seg av vår tema- og språkkafe har middels språknivå. Det vil si at de har gjennomført minimum et år i introduksjonsprogrammet.

Vi ønsker å bidra med holdningsskapende endringsarbeid, hvor vi anerkjenner at man kan ha sine ulikheter, og viser respekt for hverandres verdier, behov og ønsker.  Vi skal kose oss med et enkelt måltid og bli bedre kjent med hverandre.

Tidspunkt Arendal: Andre Onsdag i måneden fra 16.30-18.30

Tidspunkt Kr. Sand: Første Mandag i måneden fra kl. 16.30-18.30

Kontaktinfo:  Romina, tlf. 404 83 647

Støttes med midler fra Kr. Sand kommune og Arendal kommune (IMDI).

Velkommen!

NB: ATROP tilbyr språktrening og arbeidspraksis ved arbeidstreningskafeene.