Organisering og ledelse

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter har som mål å organisere og drive ATROP sentre i alle fylker. Styret ved organisasjonen ATROP bestemmer hvordan fylkessentre sentrene skal organiseres, drives og ledes.

Alle medarbeidere og frivillige som engasjerer seg ved de ulike ATROP Sentre forplikter seg til å arbeide i overenstemmelse med Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter sine vedtekter og skal ha som mål å fremme støtte, recovery, likemannsarbeid  og traumebevist omsorg overfor brukergruppene.

For Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er det viktig at personer som skal etablere, drive og lede et fylkessenter har en faglig og profesjonell holdning og et humanistisk verdigrunnlag til kollegaer, brukergrupper, samarbeidspartnere og er innforstått med å måtte arbeide i tråd med organisasjonens vedtekter. Ønsker du å være med å starte opp et fylkessentere må du være ansvarsbevisst, lojal, samarbeidsdyktig, engasjert og inneha erfaring med ledelse. 

Omsorg og empati er videre nøkkelord for alle medarbeidere og frivillige i Organisasjonen ATROP. Frivillige som knyttes opp til ATROP må undertegner taushetserklæring og gjennomgå opplæringskurs før arbeidet kan tre i kraft. Alle som engasjerer seg i vår barn og ungdomsarbeid må levere vandelsattest. 

For ytterligere informasjon kan du kontakte leder på telefon 997 98 998 eller e-post [email protected]