Om ATROP

1loewenzahn-fit-in-den-fruehling-1

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenteret (forkortes til ATROP) ble grunnlagt av Jorun Marie Kveldro i oktober 2010. ATROP arbeider for å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler stigmatiserende holdninger og truer eksistensielle verdigrunnlag overfor målgruppene. Dette skjer gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning, veiledning, representasjoner, bruk av media og gjennom holdningsendringer via brukergruppene.

 

ATROP betyr frødannelse. I vår terminologi = Ny begynnelse.
Bokstavene i navnet representerer brukererfaringer innen

 • Avhengighet
 • Traumer
 • Rus
 • Overgrep
 • Pårørende / Psykisk helse.

Vi har selvhjelpsideologi,recovery, likepersonsarbeid og traumebevisst omsorg som grunnstammer, og kombinere fag- og erfaringskompetanse i alt vårt virke. Vi har et livssyn og politisk nøytralt ståsted. Vårt menneskesyn bygger på prinsippet om at evnen til å heles etter kriser, krenkelser, misbruk og rusavhengighet ligger i personen selv. Vi forstår symptomer som angst, selvskading, spiseforstyrrelser, depresjon, isolasjon, ensomhet, psykosomatisk smerte, stress, selvmedisinering m.m. som senvirkninger på egen livshistorie.

Vi gir støtte til å bearbeide og integrere, og bli klar over hvordan negative og ødeleggende mønstre preger livet i dag, og vi formidler kunnskap om hvem som har ansvar i forhold til hva. Den enkelte bestemmer selv tiden det tar, da tidsperspektiv ofte er avgjørende for å lykkes med å endre våre liv. Vi er et rusfritt organisasjon og det gis ikke anledning til å delta i noen av våre akiviteter /tilbud i ruspåvirket tilstand, ei heller om du representerer i det offentlige rom på vegne av organisasjonen ATROP. Vi tilbyr opplæring og veiledning i likemannsarbeid og brukermedvirkning. På denne måten kan erfaringene man har gjort seg gjøre en forskjell for andre, både på individ, tjeneste -og systemnivå. Vi har fokus på den enkeltes muligheter og ressurser, og ønsker å bidra til at den enkelte kan få mer innsikt og bedre livskvalitet.

Tilbud og aktiviteter

 • Samtaler
 • Råd og veiledning
 • Aktivitet og temakvelder
 • Relasjonsgrupper/kurs
 • NADA øreakupunktur/ 5 punkts øreakupuntur
 • Familieaktiviteter/turer
 • Nettverksbygging
 • Foredrag og representasjoner
 • Arbeidstrening

Erfaringskompetanse
Det er et krav i organisasjonen ATROPs vedtekter at minst 1/3 av medarbeiderne skal ha erfaringskompetanse. Dette betyr også at flere av de som er tilknyttet vår organisasjon, i tillegg til sin faglige bakgrunn, har erfaringskompetanse. Hos oss regnes erfaringskompetanse som en spisskompetanse. Vi vet derfor mye om hva som skjer med et menneske som opplever påført eller selvpålagt smerte.

Anonymitet og taushetsplikt

Det føres ikke journaler ved ATROP Senteret. Det vil si at det du deler med oss, blir ikke nedskrevet eller arkivert. Vi fører statistikk over antallet brukere av de ulike tilbudene, men disse er ikke knyttet opp mot navn eller andre gjenkjennende opplysninger. ATROP Senteret praktiserer ordinær taushetsplikt jf. forvaltningslovens § 13. Dette punktet er også nedfelt i våre vedtekter. Uavhengig av taushetsplikten har vi meldeplikt til barnevernstjenesten og avvergeplikt til politiet om vi gjøres kjent med overgrep mot barn. Om brukere har behov for at vi skal bidra i et tverrfaglig samhandling / samarbeid er det i noen tilfeller nødvendig at brukere signerer under på samtykkeerklæring.

Samfunnsansvar & politikk

Overgrep, vold & psykisk trakassering:

ATROP krever høyere straffer for voldsutøver og overgripere, og at straffenivået for de mest uhyrlige overgrepene skal sammenlignes med drap. Samtlige overgrepsdømte må i tillegg idømmes langvarig behandling.

ATROP krever at unge overgripere (under 18 år) blir utredet og gis et behandlingstilbud

–Hver fjerde voldtekt av barn under 15 år begås av en person under 18 år. Overgriperen er selv et barn som trenger hjelp. Behandlingen av barn og unge som begår seksuelle overgrep er preget av tilfeldigheter og mangel på kunnskap. Dette får store konsekvenser for de berørte.

Vi krever:

 • at barn hvor det er beviselig og/eller foreligger mistanke om overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt må få sterkere medbestemmelse og mulighet til selv å velge i saker som angår dem.  Barns rett til beskyttelse må få større tyngde. Barns rettsikkerhet må styrkes betraktelig.
 • lovpålagt tilsynsførerordning under samvær for barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold, også i saker hvor disse er henlagt eller det foreligger mistanke. Tilsynsføreroppdraget mener vi skal faktureres overgriper. Ingen barn skal tvinges til samvær mot sin vilje.
 • at dagsbøter hvor mor(far) nekter samvær i overgrepssaker opphører. Mor(far) og barn skal ikke straffes for gjerninger overgriper / volds utøver har utført/begått.
 • bedre oppfølging av pårørende(den friske forelderen)
 • at satsen for voldsoffer erstatning økes
 • at beviselig psykisk trakassering i arbeidslivet, studietiden og privatlivet kan straffes med dagbøter /ukebøter
 • at det etableres regionale traumesentre for seksuelt misbrukte basert på mulimodale behandlingsmodeller

Rus og pårørende tematikk:

ATROP er imot avkriminalisering og legalisering av hasj (cannabis), men sier ja til moderate straffereaksjoner for rusavhengige som VIL endre sine liv. Disse mener vi må inn under helse.

ATROP mener at det må utvikles et bedre ettervern, og at avrusing må føre direkte til et behandlingsforløp.

ATROP mener at rusfrie døgnbaserte kriseplasser for rusavhengige og psykisk syke må etableres i nærmiljøet - gjerne i samarbeid med frivilligheten

Vi sier

 • Ja til økt bruk av private behandlingsinstitusjoner
 • Ja til offentlige gjeldssaneringer for å hindre sosial ekskludering. Økonomiske støtterammer.

Vi krever

 • bedre oppfølging og behandling/ rehabiliteringstilbud til pårørende
 • medikamentellfri behandlingstilbud innenfor psykisk helse og på psykiatriske avdelinger.
 • en mer human og liberal asylpolitikk