Drift eller kroken på døren for ATROP avd. Evje & Setesdal?

jorun-7-(2)
Jorun Marie og Romina møter du på stand under Arendalsuka.

Oppdatering 20. 11. 2019: I forbindelse med prosessen knyttet til spørsmål om avvikling av ATROP avd. Evje & Setesdal har det vært utrolig flott å følge alt det engasjementet som har vært på facebook hvor brukere og fagpersoner har uttalt seg om betydningen av tilbudet.

I en tidligere prosjektrapport(2017) som ble utarbeidet av LMT Setesdal ble det tidlig avdekt at det var et stort behov for en brukerorganisasjon og likepersonstilbud i regionen. ATROP tok utfordringen og brukte både tid og krefter på å etablere et forutsigbart og stabilt tilbud på Evje, ett tilbud som har blitt tatt godt imot blant målgruppene, og som åpenbart har avlastet offentlige tjenester. ATROP har relativt mange fagansatte, og det er bekymringsverdig og urovekkende når vi oppfatter at det blir avdekket negative holdninger mot brukere og brukerorganisasjoner i enkelte kommunale fagmiljøer og administrasjonsenheter.

ATROP avd Evje & Setesdal har disse årene vært i drift to dager i uken. De to siste årene har ATROP søkt om kr. 100.000,-fra Evje kommune og kr. 50.000,- fra Bygland kommune til drift, da hovedvekten av brukerne i Setesdal kommer fra disse to kommunen. Høsten 2018 fremmet Arbeiderpartiet på Evje forslag om å støtte ATROP med kr. 50 000 kroner for 2019. Dette forslaget ble støtte også av H og V med nedstemt av det politiske flertallet. SV og Rødt har i etterkant signalisert at de ønsker å støtte for 2020.

Oppdatering 20.nov 19: I forkant av valget som var 9. september inviterte vi alle de politiske partiene på Evje og i Bygland til lunsjmøte og dialog i våre lokaler i Nils Hegglandsvei 42 på Evje.

Det har vært gode dialogmøter der politikerne fra Evje har fått blitt kjent med oss og driften av ATROP avd. Evje & Setesdal. Politikere fra Bygland har dessverre ikke imøtekommet oss med dialog. Som tidligere nevnt (se lenger ned i artikkelen) ble denne avdelingen opprett som en prøveprosjekt for tre å siden, og kostnader knyttet til driften har vært tett opp mot kr. 450.000,- i året.  Dette er kostnader som blir alt for store for Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter å bære alene i et par småkommuner, da det har fått og får konsekvenser for driften av hovedsenteret som ligger i Kr. Sand.   

Slik denne saken står pr nå må vi konkludert med følgende:

1.  ATROP avd. Evje & Setesdal er med bakgrunn i de positive signalene vi har oppfattet å få via dialogmøtene, åpent på onsdager fra kl. 12 - 16 frem til utgangen av desember.

2.  Innvilger Evje & Hornes kommune og Bygland kommune i sine respektive kommunestyrer i desember 2019 driftsstøtte med kr. 100.000,-/ kr.50.000,- for 2020 som vi har søkt om vil ATROP avd. Evje & Setesdal vurdere å gjenåpne på mandager, i motsatt fall vil avdelingen bli avvikle innen utgangen av 2019.

Ingenting er avklart før alt er avklart, og i skrivende stund må vi konkludere med at Bygland kommune har avslått vår søknad for 2020. 

 

Bakgrunn for dette engasjementet er varslingen som gikk ut til våre brukere 23. juli 2019:

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter beklager på det sterkeste at vi nå ser det nødvendig å varsle at vi frykter at det går mot en avvikling av ATROP avd. Evje og Setesdal fra 1. august 2019. Bakgrunnen for denne konklusjonen har flere årsaker.

ATROP avd. Evje & Setesdal ble opprettet som ett prøveprosjekt og flyttet inn i egne lokaler lokalisert i Evje sentrum i august 2017, etter forespørsel fra brukere av psykisk helse/ rusteam og LMT Setesdal som uttrykte behov for en brukerorganisasjon og et lavterskeltilbud i denne regionen. Fra å oppleve oss etterspurt og ønsket helt tilbake til 2015/16, erfarte vi gradvis en taushet fra kommunene vi forsto lite av utover vinteren 2017/2018.

Våren 2018 ble denne tausheten brutt ved at vi fikk høre om et rykte som verserte blant ordførere, rådmenn, enhetsledere og andre sentrale ansatte i samtlige kommuner i Setesdal. Rykte omhandlet en påstand om at leder i ATROP skal ha gjort underslag ved sin forrige arbeidsplass. Ryktet var i tillegg blitt drøftet og nedfelt som egen sak i en interkommunal protokoll som var sendt ut til mange sentrale personer og aktører i Setesdal. Denne påstanden ble umiddelbart motbevist fra leder i ATROP og Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter. (Underslaget på 1,7 mil ble utført av en mannlig ansatt over to år etter at leder i ATROP sluttet og ble den gang omtalt i avisen Fe-vennen.)  ATROP har i etterkant mottatt skriftlig beklagelse for de usannheter og beskyldninger vi ble påført og de tilleggsbelastningene dette har medført for leder av ATROP, og vi har mottatt dokumentasjon på at saken er fjernet fra den interkommunale protokollen hvor den var nedfelt. Hvem som fremsatt en slik en alvorlig anklage og intensjonen bak denne vet vi dessverre ikke.

Det er nå ett år siden denne saken ble avsluttet, men på tross av beklagelsen og den formelle oppryddingen det interkommunale nettverket gjennomførte, opplever vi at dette har påvirket våre samarbeidsrelasjoner i kommunene i Setesdal. Forrige regjering og nåværende regjering har begge gitt sentrale føringer på at kommunene bør tilstrebe et godt samarbeid med frivillige-, bruker og pårørende organisasjoner på rus- og psykisk helsefeltet da dette er et viktig og nyttig supplement til kommunens egne tjenester. I Setesdalregionen har det vist seg å være vanskelig å komme igjennom med brukerstemmene, og bli møtt som et verdifullt supplement til kommunenes tjenestetilbud.

En annen viktig hovedårsak til at vi nå dessverre frykter at vi går mot en avvikling er at ingen kommuner i Setesdalregionen pr 2019 har tilført midler til driften av ATROP avd. Evje & Setesdal. Det er heller ingen økning av midler fra Helsedirektoratet som tilsier at vi kan forsvare en videre drift i denne regionen. Kostnadene blir dessverre for store både på det mellommenneskelig og økonomiske plan til at vi kan opprettholde ATROP avd Evje & Setesdal. Vi er svært lei oss for konsekvensene en avvikling vil få for alle brukerne som har benyttet tilbudene ved denne avdelingen. Mange vil nå stå i fare for å miste ett svært verdifullt tilbud, men vi vil ivareta dette ved å tilby gode avslutningsmøter på onsdager fra 12-16 frem til dørene stenger 1. okt 2019. Vi vil etter denne datoen oppfordre brukere som har mulighet, til å benytte tilbudene i Kristiansand eller Arendal.

Artikkel verd å lese: https://opplevevje.no/atrop-betyr-mye-for-mange/  

Med hilsen

Jorun Marie Kveldro, leder/psykoterapeut

Romina Jasmin Perez, avdelingsleder/sosionom

Ann Kristin Krogsæter, erfaringskonsulent/helsefagarbeider

Spørmål om denne saken rettes til leder, Jorun Marie Kveldro på tlf. 997 98 998 eller e-post [email protected] eller Romina Jasmin Perez på tlf. 404 83 647 eller e-post [email protected]