DETTE HAR VÆRT OG ER ET TRIST OG VANSKELIG HALVÅR FOR ATROP

leons-ark-2--tarer

I flere år har ATROP sammen med flere andre brukerorganisasjoner kjempet for å få driftsmidler fra Kristiansand kommune, men har de siste 4 årene fått innvilget ca. kr. 72.000 i årlig drift gjennom politisk behandling i bystyret i desember.

Høsten 2018 opprettet kommunen 4 ulike tilskuddsordninger som frivilligheten kunne søke

1. Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykisk helsefeltet» 

2. Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv

3. Tilskudd til bruker- / interesse- og pårørendeorganisasjoner

4. Tilskudd til organisering av frivillig innsats på helse-, omsorgs- og sosialfeltet  

I notat Nye tilskuddsordninger i helse- og sosialsektoren, datert 15.08.2018 står det: «Ved å opprette flere tilskuddsordninger vil kommunen sørge for mer åpenhet rundt tildelingene, kortere saksbehandlingstid og bedre likebehandling av organisasjonene i Kristiansand».   Kristiansand kommune varslet i sin informasjon om de nye tilskuddsordningene at søknader fra ATROP om årlig driftstilskudd vil bli overført til tilskuddsordningen 1. «Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykisk helsefeltet».  Mao så la kommunen føringer for hvilke tilskuddsordninger vi kunne søke på.

ATROP støttet og anerkjente opprettelsen av, og rammene rundt disse tilskuddordningene da vi, i likhet med flere andre organisasjonen har påklaget tidligere ordning som nevnt over.  Sjokket var stort da vi 25.01.19 mottok avslag på vår søknad om driftstilskudd på kr. 300.000 fra Kr. Sand kommune.

I lenke som fulgt avslagsbrevet LISTE OVER TILSKUDD HELSE OG SOSIAL 2019 som er utarbeidet av administrasjonen står det følgende «Atrop er hovedsakelig statlig finansiert med uklar status. Atrop har en uklar målgruppe og det oppleves også vanskelig å vurdere resultatene av virksomheten. Deler av virksomheten er lagt til Songdalen og Evje. Foreslås avslått.»  Vi har notert oss at administrasjonen i kommunen har innstilt de ulike søknadene før politisk behandling ut ifra følgende rangering:

1. Foreslås innvilget. 

2. Foreslås delvis innvilges.

3. Foreslås avslått

Helse- og sosialstyret (HS) har i all vesentlig støttet opp om administrasjonens forslag.

I den vedlagte listen som ATROP har tilgang til fremkommer det at nesten alle organisasjonene/ stiftelser/lag og foreninger som søkte midler fra Kristiansand kommune via de nyopprettede tilskuddsordningene har fått innvilget sine søknader, noen har fått innvilget flere søknader. ATROP som har hovedsenteret og administrasjonstilhørighet i Kristiansand er den eneste organisasjonen som fikk avslag sammen med to (2) nasjonale organisasjoner som har søkt på vegne av sine fylkeslag. Da er alle tilskuddsordningene medregnet.

Etter å ha lest begrunnelsen for avslaget, som vi oppfatter som subjektiv tolkning, svært uriktig og grovt misvisende, så ATROP det nødvendig å benytte retten til å påklage vedtaket. I bekreftelsesbrevet på mottatt klage, datert 06.02.19 fra Kristiansand kommune står det: «Alle klager som er innkommet innen fristen vil bli behandlet samlet av administrasjonen. Klagene vil så bli behandlet i Helse- og sosialstyret før endelig avgjørelse i Formannskapet.

Den 04.04.19 mottar vi brev med følgende overskrift:

ENDELIG VEDTAK fra Helse- og sosialstyret angående klage på avslag på søknad om tilskudd. Videre står det:

Helse- og sosialstyret har nå behandlet klagen og har fattet følgende vedtak i saken:

1. Helse- og sosialstyret opprettholder vedtaket i sak 3/19 og tar dermed ikke klagene til følge. 

2. HS bemerker at klageadgang på fordeling av tilskudd har liten hensikt så lenge økonomiske forhold og begrensinger er gitt på forhånd og HS styret ikke har tilgang til tilleggsbevilgningskonto eller liknende. 

I saksprotokollen som fulgte vedtaket ble vi blitt gjort kjent med at SVs representant i HS styret fremmet forslag om å imøtekomme ATROP på klagen. I voteringsrunden falt SV alternative forslag til vedtak med 5 (leders dobbeltstemme) mot 4 stemmer (SV, AP, RØDT og PP).

Vi sendte på nytt en klage som ble begrunnet med systemsvikt og urettmessig behandling da det i bekreftelsesbrevet på mottatt klage står «Alle klager som er innkommet innen fristen vil bli behandlet samlet av administrasjonen. Klagene vil så bli behandlet i Helse- og sosialstyret før ENDELIG avgjørelse i Formannskapet».

Dagen etter at brevet ble sendt fra ATROP ble vi oppringt av administrasjonen som beklaget systemsvikten og formidlet at saken skulle videre til formannskapet. Månedene har gått og denne uken sendte ATROP en forespørsel om når vi kunne forvente et endelig svar. Dagen etter mottok vi epost hvor administrasjonen som her benektet at de hadde formidlet at saken skulle videre til formannskapet, og at det de hadde beklaget var at de hadde skrevet feil saksgang i bekreftelsesbrevet på mottatt klage. ATROP og administrasjonen i kommunen har med andre ord ulik oppfatning av hva som ble formidlet på telefon til ledelsen i ATROP.

Vi oppfatter det som systemsvikt når vi ikke finner samsvar mellom det som står i bekreftelsesbrev på mottatt klage og det som står i svarbrevet endelig vedtak fra HS. Vi oppfatter det som systemsvikt når organer (saksbehandler og HS styret) som behandler søknader, også behandler klager. Og det er systemsvikt når det i realiteten ikke er avsatt midler til eventuelle klager når klageadgang oppgis i avslagsbrev.  Klager blir derved ikke realitetsbehandlet og organisasjoner blir ført bak lyset.

Tilskuddsordningen som ATROP ble lagt inn under har som formål å stimulere og videreutvikle et mangfold av lokale tiltak og aktører innen rus- og psykisk helsefeltet.

Vi er dypt uenige i den argumentasjonen og de insinueringer administrasjonen fremlegger både i avslaget, og i klagen. Vi oppfatter avslaget som grunnløst og sitter nå tilbake med mange ubesvarte spørsmål. Vi må nå konstatere at ATROP har fått null (0) kroner i driftstilskudd for 2019 av Kristiansand kommune.

Vi syns det er trist og ufattelig skuffende at Kristiansand kommune ikke anerkjenner og støtter vårt sømløse brukertilbud som innebærer  

  • fullbooket avtalebok som består av støttesamtaler, ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter, hjemmebesøk og kriseoppfølging i hjelpeapparatet.
  • at mange benytter åpent hus tilbudet som et sosialt treffsted og NADA øreakupunktur
  • at vi for åttende året på rad tilfører 5 dagers sommerferieturer i Danmark for 120 små og store brukere som lever i lavinntektsfamilier, i tillegg til månedlige aktiviteter for barn. unge og deres familier.
  • at arbeidstreningsprosjektene vi driver i Songdalen og Arendal (fra 2019) og vår lokale ATROP avdeling i Setesdal som er et brukertilbud til brukere i denne regionen, i kommunens begrunnelse blir brukt mot oss og mikset inn i driftssøknaden fra ATROP i Kristiansand.

ATROP oppfatter nå at kommunen ekskluderer oss fra mangfoldet, og at vi fortsatt blir forskjellsbehandlet, ignorert og overkjørt. For pr i dag registrer vi at administrasjonen og enkelte politiske partier har utestengt og ekskludert ATROP i kommunen. 

Er det akseptabelt at vi etter ni (9) års drift og stor pågang til våre ulike tilbud og aktiviteter må konkludere med at vi ikke er velkommen av den administrative og politiske ledelsen i Kristiansand kommune?

Det er ufattelig krevende, energitappende og faktisk så oppleves det sårende, at vi skal behøve å bruke vår tilmålte fritid på slike prosesser. Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter blir påført ett maktmisbruk som det for oss er svært vanskelig å håndtere.

Det er ubegripelig at vi i år 2019 skal behøve å kjenne på følelsen og opplevelsen  av avmakt, ekskludering og isolasjon.