Dette har vært et trist og vanskelig år for ATROP

leons-ark-2--tarer

I flere år har ATROP sammen med flere andre brukerorganisasjoner kjempet for å få driftsmidler fra Kristiansand kommune, men har de siste 4 årene fått innvilget ca. kr. 72.000 i årlig drift gjennom politisk behandling i bystyret i desember.

Høsten 2018 opprettet kommunen 4 ulike tilskuddsordninger som frivilligheten kunne søke på. I notat Nye tilskuddsordninger i helse- og sosialsektoren, datert 15.08.2018 står det: «Ved å opprette flere tilskuddsordninger vil kommunen sørge for mer åpenhet rundt tildelingene, kortere saksbehandlingstid og bedre likebehandling av organisasjonene i Kristiansand».   Kristiansand kommune varslet i sin informasjon om de nye tilskuddsordningene at søknader fra ATROP om årlig driftstilskudd vil bli overført til tilskuddsordningen 1. «Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykisk helsefeltet».  Mao så la kommunen føringer for hvilke tilskuddsordninger vi kunne søke på.

ATROP støttet og anerkjente opprettelsen av, og rammene rundt disse tilskuddordningene da vi, i likhet med flere andre organisasjonen hadde påklaget tidligere ordning som nevnt over.  Sjokket var stort da vi 25.01.19 mottok avslag på vår søknad om driftstilskudd på kr. 300.000 fra Kr. Sand kommune.

I lenke som fulgte avslagsbrevet LISTE OVER TILSKUDD HELSE OG SOSIAL 2019 som var utarbeidet av administrasjonen sto det følgende «Atrop er hovedsakelig statlig finansiert med uklar status. Atrop har en uklar målgruppe og det oppleves også vanskelig å vurdere resultatene av virksomheten. Deler av virksomheten er lagt til Songdalen og Evje. Foreslås avslått.»  Vi noterte oss at administrasjonen i kommunen hadde innstilt de ulike søknadene før politisk behandling ut ifra følgende rangering:

1. Foreslås innvilget. 

2. Foreslås delvis innvilges.

3. Foreslås avslått

Helse- og sosialstyret (HS) støttet i all vesentlig opp om administrasjonens forslag. I den vedlagte listen som ATROP fikk tilgang til fremkom det at nesten alle organisasjoner og foreninger som søkte midler fra Kristiansand kommune, via de nyopprettede tilskuddsordningene hadde fått innvilget sine søknader, noen hadde fått innvilget flere søknader. Etter hva vi har kunne bringe på det rene er ATROP med hovedsenter og administrasjonstilhørighet i Kristiansand den eneste organisasjonen som fikk avslag sammen med to (2) nasjonale organisasjoner som har søkt på vegne av sine fylkeslag. Da er alle tilskuddsordningene medregnet.

Etter å ha lest begrunnelsen for avslaget, som vi oppfattet som subjektiv tolkning, svært uriktig og grovt misvisende, benyttet ATROP retten til å påklage vedtaket. I bekreftelsesbrevet på mottatt klage, datert 06.02.19 fra Kristiansand kommune sto det: «Alle klager som er innkommet innen fristen vil bli behandlet samlet av administrasjonen. Klagene vil så bli behandlet i Helse- og sosialstyret før endelig avgjørelse i Formannskapet.

Den 04.04.19 mottar vi svar på klagen:

Helse- og sosialstyret har nå behandlet klagen og har fattet følgende vedtak i saken:

  1. Helse- og sosialstyret opprettholder vedtaket i sak 3/19 og tar dermed ikke klagene til følge. 
  2. HS bemerker at klageadgang på fordeling av tilskudd har liten hensikt så lenge økonomiske forhold og begrensinger er gitt på forhånd og HS styret ikke har tilgang til tilleggsbevilgningskonto eller liknende. 

I saksprotokollen som fulgte vedtaket ble vi blitt gjort kjent med at SVs representant i HS styret fremmet forslag om å imøtekomme ATROP på klagen. I voteringsrunden falt SV alternative forslag til vedtak med 5 (leders dobbeltstemme) mot 4 stemmer (SV, AP, RØDT og PP). Vi sendte på nytt en klage som ble begrunnet med systemsvikt og urettmessig behandling da det i bekreftelsesbrevet på mottatt klage sto: «Alle klager som er innkommet innen fristen vil bli behandlet samlet av administrasjonen. Klagene vil så bli behandlet i Helse- og sosialstyret før ENDELIG avgjørelse i Formannskapet».

Dagen etter at brevet ble sendt fra ATROP ble vi oppringt av administrasjonen som beklaget systemsvikten og formidlet at saken skulle videre til formannskapet. Månedene gikk og i slutten av juni sendte ATROP på ny en forespørsel om når vi kunne forvente et endelig svar. Dagen etter mottok vi epost fra administrasjonen(saksbehandler) som her benektet at de hadde formidlet at saken skulle videre til formannskapet, men at det de hadde beklaget var at de hadde skrevet feil saksgang i bekreftelsesbrevet på mottatt klage. ATROP og administrasjonen hadde med andre ord ulik oppfatning av hva som ble formidlet på telefon til ledelsen i ATROP.

Vi oppfatter det som systemsvikt når vi ikke finner samsvar mellom det som står i bekreftelsesbrev på mottatt klage og det som står i svarbrevet endelig vedtak fra HS. Vi oppfatter det som systemsvikt når organer (saksbehandler og HS styret) som behandler søknader, også behandler klager. Og det er systemsvikt når det i realiteten ikke er avsatt midler til eventuelle klager når klageadgang oppgis i avslagsbrev.  Klager blir derved ikke realitetsbehandlet og organisasjoner blir ført bak lyset.

Tilskuddsordningen som ATROP ble lagt inn under har som formål å stimulere og videreutvikle et mangfold av lokale tiltak og aktører innen rus- og psykisk helsefeltet.

Vi er dypt uenige i den argumentasjonen og de insinueringer administrasjonen fremla, både i avslaget og i klagen. Vi oppfatter avslaget som grunnløst og har dette året måtte erkjenne og konstatere at ATROP har fått null (0) kroner i driftstilskudd for 2019 av Kristiansand kommune. Vi syns det er trist og svært skuffende at kommunen ved administrasjonen og den politiske ledelsen som fungerte frem til valget denne høsten, ikke har anerkjent og støttet vårt sømløse brukertilbud. ATROP ble ekskludert fra mangfoldet, og vi har fått kjenne på betydningen av utenforskap på organisasjonsnivå dette året. Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter ble påført ett maktmisbruk som det for oss har vært vanskelig å håndtere, og det har fått konsekvenser for driften.

I ATROP har vi fullbooket avtalebok som består av støttesamtaler, ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter, hjemmebesøk og kriseoppfølging i hjelpeapparatet. Mange benytter åpent hus tilbudet som et sosialt treffsted, nettverksbygging og NADA øreakupunktur som er et drop in tilbud. I tillegg følger vi opp mennesker som er hos oss i arbeidspraksis, arbeidstrening og rehabiliteringsprosesser både i Kristiansand, Songdalen og Arendal. De to sistnevnte via Arbeidstreningskafeene Leóns hjerterom(prosjekter).

De siste åtte (8) årene har ATROP tilført to 5 dagers sommerferieturer i Danmark for tett opp mot 140 små og store brukere (ulike familier hvert år) som lever i lavinntektsfamilier, i tillegg til månedlige aktiviteter for risikoutsatte barn og deres familier.

ATROP har etablert og drifter to (2) arbeidstreningsprosjekter (Kafe Leóns hjerterom) som har som formål å tilrettelegge for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet for rusavhengige i rehabilitering og for mennesker som er langt vekk fra arbeidslivet. Arbeidstreningskafeene er åpne for allmenheten hvor intensjonen er å utvikle sosialt entreprenørskap.

ATROP jobber for et varmere og mer inkluderende samfunn og syns det er fryktelig trist at vi som organisasjon, og på vegne av alle våre brukere opplever og erfarer det motsatte.